Undervisning og metode

Undervisningen foregår på dansk og vi har tolke på de dage, hvor nye emner bliver præsenteret. I undervisningen tages der udgangspunkt i forskellige emner der i forskellige perioder forholder sig til kursistens fortid, nutid og fremtid. Vi arbejder ud fra en ressource- og helhedsorienteret tankegang, som på sigt vil skabe en større sammenhæng i kursistens selvoplevelse og måde at agere på i dagligdagen. I forbindelse med de forskellige temaer arbejder vi med, at kursisten får øje på fastlåste traumerelaterede mønstre som præger kursistens hverdag. Grunden til at vi systematisk arbejder med tiden i temaer fra nutid, fortid og fremtid er, at uklare livsprocesser og problemer fra fortiden påvirker vores nutid og determinerer fremtiden. Disse skygger, som de implicitte mentale modeller kaster over vores beslutninger, og de historier, vi fortæller om vores liv, kan gøres eksplicitte og bevidste ved fokuseret selvrefleksion. En sådan bevidst proces ændrer selvforståelsen og er allerede derved i gang med at ændre de mentale modeller. Når man giver sig tid til at reflektere, åbnes døren til bevidst opmærksomhed, og dette giver mulighed for forandring. 

Nutidsmodulet – vi tager udgangspunkt i de ting, som fylder i kursistens hverdag, hvorved der bliver sat små forandringsprocesser i gang. Det kan være temaer som søvnbesvær, smerter i kroppen, børneopdragelse, manglende lyst til at se andre mennesker og netværk generelt etc. 

Fortidsmodulet – vi arbejder overordnet med at kende og forstå forskellige følelser, reminiscensarbejde samt psykoedukation. 

Fremtidsmodulet – der arbejdes med at kursisten får et skærpet fokus i forhold til, hvad kursisten skal tage med sig ind i fremtiden. Der arbejdes med temaer som drømme, håb og ønsker, hvilke værdier er vigtige for den enkelte, hvilke ressourcer er til stede samt hvad der giver den enkelte mening med de ting de foretager sig og livet generelt. Undervisningen er en blanding af oplæg fra underviseren, individuel arbejde, gruppearbejde og fælles debat på holdet.

Der bliver hørt gearskiftemusik 1-2 gange om dagen, for at træne balancen mellem den sympatiske og den parasympatiske gren af det autonome nervesystem. Det giver en bedre evne til ro og koncentration.

Vi arbejder med kropsbevidsthedsøvelser/motion en halv time dagligt. Formålet med dette er at opdage og erkende kroppens ressourcer, grænser og signaler samt at få præsenteret og på sigt implementeret handlemuligheder og strategier i forhold til selv at kunne afhjælpe kroppens traumereaktioner og traumemønstre.  

Evaluering – vi afslutter dagen med evaluering. Evaluering er med til at skabe klarhed over tid og træning i at sætte værdi på dagens, ugens og månedernes aktiviteter samt give borgeren en mulighed for at følge egen progression og reflektere i forhold til at kunne værdisætte forløbet. Evalueringsmaterialet støtter borgeren i at mærke sig selv og hvordan pgl. har haft det i løbet af dagen. Derudover kan borgeren i slutning af ugen synliggøre overfor sig selv, om der er sket forandringer/progression hen over ugen. Vi har udarbejdet vores evalueringsmateriale med inspiration fra Scott Millers evalueringsformer der ligeledes overordnet forholder sig til krop, tanker, relationer og følelser. 

Vi laver mad torsdag hvor der er fællesspisning, hvilket har til formål, at styrke de sociale og personlige kompetencer

Fredag har vi kvinde- og mandeklub. Her er kønnene delt, så der bedre kan tales frit omkring mere følsomme emner på hvert hold. 

 

ERFARING og METODEVALG

Gennemgående i vores måde at rehabilitere på, er at træne borgerens evne til at navigere i eget liv og på den baggrund fordybe selvansvarligheden. På grund af den strukturerede dagligdag, metoder og praksis i undervsiningen, støttes, motiveres og trænes borgeren i, at nå til en større afklaring.

Forfatter og lægen Aron Antonovsky har beskrevet grundelementerne i, hvad der skal til for at opnå afklaring og derigennem opleve sammenhæng i livet. Dette skabes gennem en integreret proces og samspil mellem:

1. Begribelighed - det at kunne se og forstå.
2. Meningsfuldhed - det at kunne skabe forbindelse til det meningsbærende.                             3. Håndterbarhed - selve det at formå en omsættelighed i hverdagslivet.  

For at et individ kan opretholde en bæredygtig balance i livsforløbet eller forandringsprocessen, er det hjælpsomt, at disse tre aspekter indgår i et organisk og integreret samspil i afklaringsforløbet.

Tilbuddet på SYNerGAIA er bygget op omkring en fast struktur hvori gearskifte, kropsarbejde og evaluering indgår som gennemgående redskaber.

 

Råd og vejledning

Formål:
At gøre kursisten i stand til selv at kunne klare de ting som kommer, uden at blive stresset eller miste opmærksomheden på de andre ting hverdagen bringer.

Delmål:
At gøre kursisten klar til at kunne modtage undervisning og træning, og/eller øve sig i behovsudsættelse.

Hvad gør vi:
I vores daglige tilbud giver vi råd og vejledning hver dag mellem 9.00 – 10.00. Her har kursisten mulighed for at komme med breve fra det offentlige (sagsbeh., sygehus, læge, statsamt, boligsikring, stat, mm.), boligforeninger eller børnenes skole.
Vi hjælper også med tidsbestillinger evt. ved læge, politi, mm.
Mange gange øver vi f.eks. en telefonsamtale inden den skal foretages, så kursisten selv bliver i stand til at tage samtalen, og så står vi ved siden af og er klar til at hjælpe og støtte kursisten, hvis noget bliver svært.
Hvis kursisten kommer kl. 10.00 med noget som fylder, tager vi en kort snak om det, for så at gøre opmærksom på at vedkommende må komme næste dag for at få hjælp til det.

 


Bekymringsarbejde

Formål:
At kursisten får en indsigt i, hvad vedkommende kan gøre, når en bekymring kommer til at blive styrende for ens valg og derved sætter nogle begrænsninger i hverdagen.

Delmål:
At få øje på, at man kan vælge ens egen tilstand og derved kan træne balancen i det autonome nervesystem.

Hvad gør vi:
Når vi arbejder med bekymring, som tit sker spontant i undervisningen, bruger vi en række spørgsmål som er let genkendelige for kursisten, så denne selv kan lave øvelsen, når det opdages, at der er bekymring om et eller andet.
Vi beder som det første kursisten om at gøre bekymringen så konkret som mulig. Derefter snakker vi om det og hvor stor en procentdel der er realistisk for at bekymringen ville blive virkelighed, og her er det vigtigt at få kursisten til at lægge egen bekymring til side og se på situationen hvor den emotionelle tilstand og den faktiske virkelighed skilles ad.
Derefter italesætter kursisten dette, samtidig med at kursisten bliver opmærksom på vedkommendes egen bekymring og hvad der sker med den i forhold til den nye viden vedkommende har erhvervet sig.

 


Tryghed og tillid

Formål:
At kursisten genfinder en psykisk styrke og igen får opbygget en tillid til verden og sig selv.

Delmål:
At kursisten bliver i stand til at kunne opbygge en mere grundlæggende tillid til andre mennesker og få tryghed til at turde tro på at noget kan lykkes.

Hvad gør vi:
Vi er som fagpersoner opmærksomme på at gøre det vi siger, og sige det vi gør. Vi anerkender de problemstillinger kursisten kommer med og er opmærksomme på at være empatiske i kontakten og være i stand til at rumme og italesætte de følelsestilstande kursisten kan/er kommet i.
At bruge og italesætte de ressourcer kursisten viser sig at have i forløbet, til at afklare og træne færdigheder.
At vise omsorg for kursisten uden at fratage kursistens eget ansvar.

 


Struktur

Formål:
Hjælpe til at bringe ro i kaos. Hjælpe og støtte kursisten via genkendelighed at få ro i det autonome nervesystem og derved opdage hvordan en indbygget struktur kan bringe lidt mere ro ind i hverdagen

Delmål:
Skærpe evnen til koncentration, indlæring og hukommelse.

Hvad gør vi:
Vi har et skema som er udarbejdet således at der forgår flere af de samme ting hver uge.


PRAKTIK

SYNerGAIA tilbyder en beskæftigelsesmæssig afklaring, som foregår i en kombination af undervisning og praktik. For ordinære SYNerGAIA kursister er praktikmodulet en brobygning til deres videre forløb.

I samarbejde med Herning Kommune tilbyder vi "SYNerGAIA – flere skal med", hvor borgere udenfor SYNerGAIA deltager i en forløb over 6 måneder med undervisning og praktik for at finde fodfæste på det danske arbejdsmarked. Vi har med succes gennemført 3 hold og starter det 4 i februar 2019.

Sundhedshold:

Vi er i gang med at etablere undervisning for de af vore kursister der har særlig fokus på deres livsstils faktorer. Her undervises i relevante sundhedsfaglige emner ift. hverdagens kost livsstils sygdomme og motionsvaner. Der afdækkes og sættes mål, med fokus på en individuel forandring for den enkelte kursist. Vi har fokus på motivation og støtte til relevant træning og en proces med mindst mulige forandring. 


Priser

15 ugentlige psykosociale timer er 2295,- pr. uge – afregnes SYNerGAIA Rehabilitering

25 ugentlige psykosociale timer er 3550,- kr. pr uge – afregnes SYNerGAIA Rehabilitering

Mentortimer koster 420 kr. pr time incl. moms – afregnes SYNerGAIA Rehabilitering

Priser for ressourceforløb mm aftales ihht. hvilket forløb der ønskes.

Henvendelse vedr. pris på danskundervisningen kan ske til forstander Tove Engedahl på telefonnr. 96261728.


TILMELDING

Tilmelding af kursister, Herning

Åben denne tilmeldingsblanket (word-dokument) og send den i udfyldt stand med post eller e-mail til Ulla Koefoed; usk@synergaia.dk, Herning afdelingen.

Eller tag telefonisk kontakt på 9627 8012.